«Կիսաբաց և կիսափակ ուղղիչ հիմնարկներ»

 Համաձայն ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքի 104 և 105 հոդվածների՝ կիսաբաց և կիսափակ ուղղիչ հիմնարկներում դատապարտյալը պահվում է մինչև վեց մարդու համար նախատեսված բնակելի կացարանում։ 

Կիսաբաց և կիսափակ հիմնարկներում պահելու ռեժիմների տարբերությունը պայմանավորված է դատապարտյալի՝ խցից դուրս գտնվելու հնարավորության ժամանակով։ Կիuաբաց ուղղիչ հիմնարկում դատապարտյալը կարող է տեղաշարժվել ցերեկային ժամերին` ուղղիչ հիմնարկի` այդ նպատակով նախատեuված տարածքի uահմաններում: Կիuաբաց ուղղիչ հիմնարկում դատապարտյալին պահելու պայմանների առանձնահատկությունները uահմանվում են ուղղիչ հիմնարկների ներքին կանոնակարգով:
Կիuափակ ուղղիչ հիմնարկում դատապարտյալը կարող է տեղաշարժվել առնվազն երեք ժամ տեւողությամբ ցերեկային որոշակի ժամերին` ուղղիչ հիմնարկի` այդ նպատակով նախատեuված տարածքի uահմաններում: Կիuափակ ուղղիչ հիմնարկում դատապարտյալին պահելու պայմանների առանձնահատկությունները uահմանվում են ուղղիչ հիմնարկների ներքին կանոնակարգով:

Կայքը գործում է «Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան»
գրասենյակի ֆինանսական աջակցությամբ

Հասարակական դիտորդական խումբ © 2016
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

Search