Based on the alert received the previous day the members of the Group of Public Observers Conducting Public Monitoring in Penitentiary Institutions and Bodies of the RA Ministry of Justice paid a visit to "Nubarashen" Penitentiary on January 21, 2017.

Pursuant to the received alert, self-injuries were inflicted by the detainees of #002 cell of "Nubarashen" Penitentiary on January 20, 2017.  According to the alert reporting person, the latter went for the step, since the penitentiary officials, armed with clubs, wanted to access into the cell and forcefully move them to 5th floor to # 89 cell, which according to the persons committing self-harm, was worse than theirs.

Կայքը գործում է «Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան»
գրասենյակի ֆինանսական աջակցությամբ

Հասարակական դիտորդական խումբ © 2016
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

Search