Subsequent Session of the Observers’ Group: Chairman’s elections

The subsequent session of the group of public observers conducting public monitoring in penitentiary institutions and bodies of the RA Ministry was held on July 4, 2017.  

During the session, the Group Chairman Arayik Zalyan summed up the activities carried out since June of 2016 until the present, as well as presented the report on his own activities to the Group.  After the presentation of the report the group chairman’s elections were held, and AraikZalyan was unanimously re-elected as a chairman for a term of 1 year.   

During the session, a number of problems recently identified in the penitentiary institutions of the RA Ministry, their possible solutions, as well as the course of pending cases that are observed both by the group lawyer and the observers conducting the cases were also discussed.

The schedule of making planned visits was also discussed in the session. 

Կայքը գործում է «Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան»
գրասենյակի ֆինանսական աջակցությամբ

Հասարակական դիտորդական խումբ © 2016
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

Search