Meeting with UNDP team

UNDP team implements the EU funded “Promotion and Protection of Human Rights” Technical Assistance project.

The project is designed to support the new Government of Armenia in advancing its Human Rights national agenda and meeting the commitments vis-à-vis European and international Human Rights instruments.

Within the project UNDP team organizes a series of meetings with David Johnson, the International Consultant on Human Rights Monitoring and Evaluation, and key organizations and people in the country to discuss issues relating to impacts of the CSOs on the human rights policies and implementation of the Human Rights Action Plan. 

In the scope of his visits to Armenia, David Johnson met with the Prison Monitoring Group to discuss the role of independent mechanisms for monitoring, investigation, and public reporting in the local HR agenda as well as on the perspectives of strengthening democratic institutions and processes in Armenia.

Կայքը գործում է «Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան»
գրասենյակի ֆինանսական աջակցությամբ

Հասարակական դիտորդական խումբ © 2016
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

Search