Keeping under control the situation at the RA MoJ penitentiary facilities ranges among the key functions of the civil society. The detainees at closed institutions are most vulnerable to violations of their rights and therefore ensuring public oversight of the penitentiary facilities is a priority issue for the civil society.

The activity of the Group of Public Monitors aims to ensure public oversight of the protection of the rights of the persons under the control of the penitentiary facilities and improvement of the working and living conditions of the convicts at such facilities and put forward changes and amendments to the penal law, if necessary.

Կայքը գործում է «Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան»
գրասենյակի ֆինանսական աջակցությամբ

Հասարակական դիտորդական խումբ © 2016
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

Search