UN 

  United Nations Handbook on Human Rights gives brief information on United Nations Human Rights mandate, its instruments and mechanisms.

  All human beings are endowed with basic human rights by virtue of their common humanity, to live a life of freedom and dignity. The human rights         are universal, inalienable, indivisible and interrelated. 

response of the Armenian GovernmentThe European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment visited the penitentiary establishments of the Ministry of Justice of the Republic of Armenia on 15-17 March 2010; the delegation visited “Yerevan-Kentron” and “Nubarashen” penitentiary establishments of the Ministry of Justice of the Republic of Armenia. The Ministry of Justice of the Republic of Armenia expresses its gratitude to the Committee for the co-operation and assures that the Ministry of Justice of the Republic of Armenia pays particular attention to all the recommendations and comments submitted by the Committee.

Alternative report to the committee against torture in connection with the third periodic report of the Republic of ArmeniaThis report covers issues relating to torture and other cruel, inhuman or degrading treatment in Armenia. It provides information on both the legal system and state practice in Armenia, illustrated by concrete cases that cover a wide range of torture practices. 

Below you can download Alternative report to the committee against torture in connection with the third periodic report of the Republic of Armenia

Կայքը գործում է «Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան»
գրասենյակի ֆինանսական աջակցությամբ

Հասարակական դիտորդական խումբ © 2016
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

Search