United Nations Handbook on Human Rights

UN 

  United Nations Handbook on Human Rights gives brief information on United Nations Human Rights mandate, its instruments and mechanisms.

  All human beings are endowed with basic human rights by virtue of their common humanity, to live a life of freedom and dignity. The human rights         are universal, inalienable, indivisible and interrelated. 

As a principle the ideology of the basic human rights is embodied in the UN Charter, Universal Declaration of Human Rights and in the numerous declarations and constitutions throughout the world.

Below you can download United Nations Handbook on Human Rights

 

Կայքը գործում է «Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան»
գրասենյակի ֆինանսական աջակցությամբ

Հասարակական դիտորդական խումբ © 2016
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

Search