Amnesty International Report 2014/15

amnesty internationalAmnesty International is a global movement of more than 7 million people who campaign for a world where human rights are enjoyed by all. Our vision is for every person to enjoy all the rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and other international human rights standards. Amnesty International’s mission is to conduct research and take action to prevent and end grave abuses of all human rights - civil, political, social, cultural and economic. From freedom of expression and association to physical and mental integrity, from protection from discrimination to the right to housing - these rights are indivisible. Amnesty International is funded mainly by its membership and public donations.

No funds are sought or accepted from governments for investigating and campaigning against human rights abuses. Amnesty International is independent of any government, political ideology, economic interest or religion. Amnesty International is a democratic movement whose major policy decisions are taken by representatives from all national sections at International Council Meetings held every two years. Check online for current details.

Below you can download Amnesty International Report 2014/15

Կայքը գործում է «Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան»
գրասենյակի ֆինանսական աջակցությամբ

Հասարակական դիտորդական խումբ © 2016
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

Search